Балаклеївська громада
Черкаська область, Черкаський район

СТАТУТ КОМУНАЛЬНОГО ПОЗАШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "БУДИНКУ ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ" БАЛАКЛЕЇВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

Дата: 22.12.2022 12:10
Кількість переглядів: 244

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                 рішення Балаклеївської сільської ради

від 23 грудня 2019 року

№20-4/VІІ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАТУТ

 

КОМУНАЛЬНОГО

ПОЗАШКІЛЬНОГО

НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

  "БУДИНКУ ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ"

БАЛАКЛЕЇВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

 

 

1.ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Комунальний позашкільний навчальний заклад «Будинок  дитячої та юнацької творчості» Балаклеївської сільської  (далі – Будинок творчості) є комплексним позашкільним навчальним закладом, який здійснює навчання і виховання громадян у позаурочний час, забезпечує умови для творчого, всебічного, вільного розвитку дітей, підлітків, молоді, сприяє їх творчій самореалізації та організації змістовного дозвілля.

1.2. Засновником Будинку  творчості є Балаклеїсвька сільської рада.

1.3. Будинок творчості є об’єктом спільної власності територіальної громади сіл, селищ селищної ради, перебуває, відповідно до делегованих селищною радою повноважень, в управлінні Балаклеївської сільської ради (надалі-Орган управління). Будинок творчості безпосередньо підпорядкований, підзвітний та підконтрольний відділу освіти, молоді та спорту, культури, туризму, зовнішніх зв′язків та охорони здоров′я виконавчого комітету Балаклеївської сільської ради.

1.4. Будинок творчості у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», актами Президента України, Кабінету Міністрів   України, наказами Міністерства освіти і науки України, рішеннями  місцевих  органів виконавчої влади, Положенням про позашкільний навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від  06.05.2001 N  433,  Положенням про центр, палац, будинок, клуб художньої творчості дітей, юнацтва та молоді, художньо-естетичної творчості учнівської молоді, дитячої та юнацької творчості, естетичного виховання, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 05.11.2009 р. №1010, цим Статутом.

1.4. Будинок  творчості є юридичною особою, може від свого імені укладати угоди, набувати майнові і немайнові права, нести передбачену законодавством відповідальність, бути позивачем і відповідачем у судах загальної юрисдикції. Будинок творчості має гербову печатку з власним найменуванням, штампи, бланки, емблеми і інші реквізити.

1.5. Повне найменування Будинок творчості: комунальний позашкільний навчальний заклад «Будинок дитячої та юнацької творчості» Балаклеївської сільської ради.

Скорочене найменування:  Будинок творчості Балаклеївської сільської ради

1.6. Юридична адреса Центру:

 20722

Черкаська область,

Смілянський   район,

с. Балаклея,

вул. Миру, 117

 

2. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ БУДИНКУ  ТВОРЧОСТІ

2.1. Будинок творчості несе відповідальність перед суспільством та державою за реалізацію політики в галузі позашкільної освіти, забезпечує дотримання санітарно-гігієнічного режиму та несе у встановленому законодавством України порядку відповідальність за життя і здоров’я дітей, працівників будинку творчості під час освітнього процесу.

2.2. Будинок творчості співпрацює з іншими навчально-виховними закладами, трудовими колективами, громадськими організаціями, творчими колективами, товариствами, фондами, сім’ями, громадянами.

2.3. Будинок творчості може входити до складу навчально-виховних комплексів, навчально-виховних об’єднань з дошкільними, загальноосвітніми та іншими навчальними закладами.

2.4. У встановленому законодавством порядку Будинок творчості сприяє створенню з ініціативи учасників навчально-виховного процесу дитячих і юнацьких громадських об’єднань і організацій, що діють відповідно до мети і програми Будинок творчості.

2.5. Створення і діяльність політичних партій, громадсько-політичних і релігійних рухів, тощо Будинок творчості забороняється.

2.6. Будинок творчості самостійно розробляє, реалізує і запроваджує інвестиційні та інноваційні механізми, що забезпечує залучення інвесторів з мето виконання освітніх програм.

2.7. Будинок творчості організовує свою діяльність відповідно до Правил внутрішнього трудового розпорядку, що затверджуються директором.

 

3. МЕТА І ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ БУДИНКУ ТВОРЧОСТІ

3.1. Метою діяльності Будинок творчості є:

 • вільний розвиток особистості та формування її соціально-громадського досвіду;
 • виховання у вихованців, учнів, слухачів почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії;
 • формування здорового способу життя учасників навчально-виховного процесу.

3.2. Головним завданням Будинок творчості є:

 • реалізація державної політики в галузі світи;
 • створення умов для гармонійного розвитку особистості, задоволення всебічних потреб у сфері наукової, технічної, художньої, декоративно-прикладної творчості, еколого-натуралістичної, туристсько-краєзнавчої, фізкультурно-оздоровчої, військово-патріотичної та інших видів діяльності;
 • збереження та розвиток передового досвіду світової та національної практики позашкільної роботи з дітьми та учнівською молоддю, сприяння впровадження якісно нових форм, методів і засобів навчання та виховання;
 • створення системи пошуку, розвитку, підтримки юних талантів і обдарувань для формування творчої та наукової еліти у різних галузях суспільного життя, стимулювання творчого самовдосконалення дітей та учнівської молоді;
 • формування в учнів та молоді національної свідомості, активної громадської позиції;
 • задоволення потреб учнівської молоді у професійному самовизначенні відповідно до її інтересів, уподобань та здібностей;
 • здійснення інформаційно-методичної та організаційно-масової роботи.

3.3. Будинок творчості створює правові і матеріально-технічні умови для:

— плідної творчої діяльності педагогічних працівників;

— своєчасного впровадження і розвитку нових напрямків і програм;

— втілення виробленої колективом концепції розвитку Будинок творчості щодо: професійної свободи, права на експеримент, підвищення кваліфікації, самостійного вибору форм і видів праці з колективом вихованців.

 

4. ХАРАКТЕРИСТИКА НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

 

4.1. Навчально-виховний процес у Будинок творчості здійснюється диференційовано (відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей вихованців, учнів і слухачів з урахуванням віку, психологічних особливостей, стану здоров’я) з використанням різноманітних організаційних форм роботи: заняття, гурткова робота, клубна робота, лекції, конференції, семінари, курси, концерти, екскурсії тощо.

4.2. Будинок творчості самостійно розробляє програму своєї діяльності з урахуванням інтересів дітей, потреб сім’ї, інших освітніх установ, дитячих і юнацьких об’єднань і організацій, особливостей соціально-економічного розвитку Балаклеївської селищної ради, її культурних традицій; погоджують питання підбору кадрів, здійснення освітньої, науково-методичної, комерційної, фінансової, господарської та іншої діяльності у межах, визначених законодавством України та цим Статутом.

4.3. Навчально-виховний процес у Будинку творчості здійснюється за типовими навчальними планами і програмами, авторськими та експериментальними планами і програмами, які затверджені в установленому законодавством порядку навчання учнів та навчання у групах та об’єднаннях. Залежно від програми навчання проводиться від одного місяця до кількох років.

4.4. Індивідуальне навчання в Будинку творчості проводиться відповідно до порядку затвердженого МОН.

4.5. Будинок творчості може організовувати проведення на своїй навчально-виховній базі виробничої та педагогічної практики учнів і студентів загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладів.

4.6. Будинок  творчості працює за річним планом роботи, розробляє та затверджує програму реалізації головних напрямків діяльності з урахуванням особливостей соціально-економічного розвитку району, інтересів дітей та учнівської молоді, потреб сім’ї, інших освітніх закладів, молодіжних та дитячих громадських організацій тощо.

4.7. Середня наповнюваність гуртків, груп, секцій, відділень, відділів, студій та інших творчих об’єднань у Будинку творчості становить, як правило 10-15 вихованців (учнів, слухачів). Наповнюваність окремих гуртків, груп та інших творчих об’єднань встановлює, як правило, директор Будинку творчості залежно від профілю, навчальних планів, програм, психофізичної доцільності та можливостей організації навчально-виховного, тренувального процесу, рівня майстерності вихованців, учнів, слухачів і становить не більше 25 вихованців (учнів,слухачів).

4.8. Прийом до Будинку творчості може здійснюватися протягом навчального року (залежно від комплектування гуртків, груп та інших творчих об’єднань) за бажанням вихованців (учнів, слухачів) і за згодою батьків або осіб, які їх заміняють, як на без конкурсній основі, так і за конкурсом, умови якого розробляє Будинок творчості. Прийом вихованців (учнів, слухачів) для здобуття допрофесійної, спеціальної освіти здійснюється на підставі заяви батьків або осіб, які їх заміняють. При прийомі до спортивних, спортивно-технічних, туристських, хореографічних, циркових об’єднань необхідна медична довідка про стан здоров’я учнів, а також відсутність відповідних протипоказань.

4.9. До Будинку творчості зараховуються вихованці (учні, слухачі), як правило віком від 3 до 21 років.

4.10. З дозволу керівництва Будинку творчості та за згодою керівника  творчого об’єднання в його роботі разом з учнями можуть брати участь батьки, які надають колективові організаційну і практичну допомогу.

4.11. Навчання здійснюється в одновікових і різновікових об’єднаннях за інтересами (гурток, секція, студія, клуб, ансамбль, театр тощо).

4.12. Будинок творчості організовує роботу з учнями протягом календарного року. Навчальний рік починається 1 вересня. Комплектування гуртків, груп та інших творчих об’єднань здійснюється у період з 01-15 вересня, які вважається робочим часом керівника гуртка, групи або іншого творчого об’єднання. У канікулярні, святкові та неробочі дні Будинок творчості працює за окремим планом.

4.13. Будинок творчості створює безпечні умови навчання, виховання та праці.

4.14.Тривалість одного заняття в Будинку творчості визначається навчальними планами і програмами з урахуванням психофізіологічного розвитку та допустимого навантаження для різних вікових категорій і становить для вихованців (учнів, слухачів):

— віком від 3до 6 років – 30 хвилин;

— віком від 6 до 7 років – 35 хвилин;

— старшого віку – 45 хвилин.

            Короткі перерви між заняттями є робочим часом керівника гуртка, групи або іншого творчого об’єднання і визначаються робочим режимом щоденної роботи Будинку творчості.

4.15. У Будинку творчості об’єднання за інтересами структурно формується за трьома рівнями:

І рівень – початковий: гуртки, клуби, секції, студії загально розвиваючого спрямування. Вони сприяють виявленню творчих здібностей дітей або спрямуванню їх інтересів до творчої діяльності.

ІІ рівень – основний: гуртки, клуби, секції, студії, які розвивають інтереси дітей та учнівської молоді, надають їм додаткову освіту, задовольняють потреби у професійній орієнтації.

ІІІ рівень – вищий: творчі об’єднання за інтересами для юних талантів, обдарованих дітей та учнівської молоді.

            Відповідно до рівня класифікації визначається мета і перспективи діяльності творчого об’єднання, його кількісний склад, кількість годин для опанування програм тощо.

4.16. Педагогічний колектив Будинку творчості працює згідно з розкладом навчальних занять, затверджених директором. Розклад складається на І,ІІ семестр та літній період з урахуванням педагогічної доцільності та максимальної економії часу керівника гуртка, студії, клубу, секції тощо.

4.17. Будинок творчості організовує роботу своїх учнівських об’єднань у приміщеннях загальноосвітніх шкіл, підприємств, організацій, за місцем проживання дітей і підлітків, відповідно до укладених угод з адміністраціями цих закладів або розпорядження Балаклеївської сільської ради.

4.18. З метою подальшого розвитку інтересів і нахилів учнів, здобуття професійних навичок Будинок творчості може організувати при дотриманні правил техніки безпеки виконання замовлень підприємств, установ на виготовлення виробів, необхідних для народного господарства селища. При цьому характер і зміст роботи повинні сприяти формуванню і вдосконаленню знань і вмінь, передбачених програмами творчих об’єднань.

4.19. За результатами навчання Будинок творчості видає своїм випускникам відповідні документи про професійну, спеціальну позашкільну освіту в порядку, встановленому МОН. Випускникам, які в установленому порядку склали кваліфікаційні іспити, видаються свідоцтва (посвідчення). Зразки свідоцтв (посвідчень) затверджуються МОН. Виготовлення свідоцтв для Будинок творчості здійснюється за рахунок власника.

4.20. Колектив Будинку творчості організовує і проводить різноманітні очно-заочні масові свята, змагання, огляди та інші заходи; забезпечує різноманітність форм і змісту відпочинку, можливість вибору для одноразових непостійних відвідувачів Будинку творчості, а також організованих груп дітей, учнівської молоді та сім’ї. у масовій роботі Будинку творчості взаємодіє з сім’єю, громадськими організаціями, навчальними закладами, позашкільними, культурно-освітніми, спортивними установами та організаціями селища.

4.21. У Будинку творчості здійснюється методична робота, спрямована на удосконалення навчально-виховного процесу, підвищення майстерності педагогічних працівників закладу. Відповідно до вимог засновника і попиту надається допомога педагогічним колективам загальних та позашкільних навчальних закладів  селища.

 

5. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

 

5.1. Учасниками навчально-виховного процесу Будинку творчості є:

 • вихованці, учні, слухачі;
 • директор, педагогічні працівники, спеціалісти, залучені до навчально-виховного процесу;
 • батьки або особи, які їх замінюють;
 • представники підприємств, установ, організацій, які беруть участь у здійсненні навчально-виховного процесу.

5.2. Вихованці, учні, слухачі Будинку  творчості мають гарантоване державою право на:

 • здобуття позашкільної освіти відповідно до особистих здібностей, обдарувань, уподобань та інтересів;
 • добровільний вибір виду діяльності;
 • навчання у декількох гуртках, групах та інших творчих об’єднаннях Будинку творчості;
 • безпечні та нешкідливі умови навчання та праці;
 • користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновлювальною та оздоровчою базою Будинку творчості;
 • участь у різних видах навчальної та науково-практичної роботи: конференціях, олімпіадах, спортивних змаганнях, Будинку творчості;
 • вільне вираження поглядів, переконань;
 • захист: від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насильства; від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, принижують честь і гідність.

5.3.  Вихованці, учні, слухачі Будинку творчості зобов’язані:

 • оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками;
 • підвищувати свій загальний культурний рівень;
 • дотримуватися морально-етичних норм;
 • брати посильну участь у різних видах трудової діяльності;
 • бережно ставитися до державного, громадського і особистого майна;
 • дотримуватися вимог Статуту, правил внутрішнього розпорядку Будинку творчості.

5.4.  Педагогічні працівники Будинку творчості мають право на:

 • внесення керівництву Будинку  творчості пропозицій щодо поліпшення навчально-виховного процесу, подання на розгляд керівництву та педагогічної ради пропозицій про моральне та матеріальне заохочення вихованців, учнів і слухачів, застосування стягнень до тих, хто порушує правила внутрішнього трудового розпорядку, що діють у Будинку творчості;
 • вибір форм підвищення педагогічної кваліфікації;
 • участь у роботі методичних об’єднань, нарад, зборів, інших органів самоврядування Будинку творчості в заходах, пов’язаних з організацією навчально-виховного процесу;
 • проведення в установленому порядку дослідно-експериментальної, пошукової роботи;
 • вибір педагогічно обґрунтованих форм , методів, засобів навчання з вихованцями, учнями і слухачами;
 • захист професійної честі, гідності відповідно до законодавства;
 • соціальне та матеріальне заохочення за досягнення вагомих результатів у виконанні покладених на них завдань;
 • об’єднання у професійні спілки, участь в інших об’єднаннях громадян, діяльність яких не заборонена законодавством.

5.5. Педагогічні працівники Будинку  творчості зобов’язані:

 • виконувати навчальні плани та програми;
 • формувати вміння і навички з різних напрямків позашкільної освіти диференційовано, відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей вихованців, учнів і слухачів;
 • сприяння розвитку інтелектуальних і творчих здібностей, фізичних якостей вихованців, учнів і слухачів відповідно до їхніх нахилів та запитів, а також збереженню здоров’я;
 • визначати мету та конкретні завдання Будинку творчості, вихованців, учнів і слухачі, обирати адекватні засоби їх реалізації;
 • здійснювати контроль за дотриманням вихованцями, учнями і слухачами морально-етичних норм поведінки, правил внутрішнього трудового розпорядку Будинку творчості;
 • дотримуватися педагогічної етики, поважати гідність вихованця, учня і слухача, захищати його від будь-яких форм фізичного , психічного насильства, виховувати своєю діяльністю повагу до принципів загальнолюдської моралі;
 • берегти здоров’я вихованців, учнів і слухачі, захищати їхні інтереси, пропагувати здоровий спосіб життя;
 • виховувати повагу до батьків, жінок , старших за віком людей;
 • сприяти розвитку інтересу до вивчення народних традицій, духовних і культурних надбань народу України;
 • постійно підвищувати професійний рівень , педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру;
 • вести документацію, пов’язану з виконанням посадових обов’язків(журнали , плани роботи тощо);
 • виховувати особистим прикладом і настановами повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;
 • дотримуватися вимог Статуту Будинку творчості, виконувати правила внутрішнього розпорядку та посадові обов’язки;
 • брати участь у роботі педагогічної ради Будинку  творчості;
 • виконувати накази і розпорядження директора Будинку творчості, органів державного управління, до сфери управління яких належать заклад.

5.6.Викладачі, керівники гуртків, груп та інших творчих об’єднань Будинку творчості працюють відповідно до розкладу занять, затвердженого директором;

5.7.Обсяг педагогічного навантаження  у Будинку творчості визначається директором Будинку творчості згідно із законодавством і затверджується відділом освіти, молоді, спорту, культури  виконавчого комітету Балаклеївської селищної ради.

5.8. Перерозподіл або зміна педагогічного навантаження протягом навчального року здійснюється директором Будинку творчості у разі зміни кількості годин за окремими навчальними програмами, що передбачаються робочим навчальним планом, а також за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.

5.9. Не допускається відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків, крім випадків, передбачених законодавством.

5.10. Педагогічні працівники Будинку творчості підлягають атестації відповідно до порядку, встановленому МОН.

5.11. Батьки вихованців, учнів і слухачів та особи, які їх замінюють, мають право:

 • обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування Будинку  творчості;
 • звертатися до органів управління освітою, директора Будинку творчості та органів громадського самоврядування з питань навчання та виховання дітей;
 • приймати рішення про участь своєї дитини в інноваційній діяльності Будинку творчості;
 • брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази Будинку творчості;
 • захищати законні інтереси вихованців, учнів і слухачів в органах громадського самоврядування позашкільного навчального закладу та у відповідних державних, судових установах.

 

6. УПРАВЛІННЯ БУДИНКОМ ТВОРЧОСТІ

6.1. Будинок творчості, відповідно до делегованих Засновником повноважень, перебуває в управлінні Балаклеївської сільської ради.

Заклад безпосередньо підпорядкований, підзвітний і підконтрольний відділу освіти, молоді, спорту, культури  виконавчого комітету Балаклеївської сільської ради.

6.2. До виключної компетенції Засновника Будинку творчості належать повноваження щодо прийняття рішень про:

—  затвердження установчих документів Будинку творчості та змін і доповнень до них;

— ліквідацію та реорганізацію (злиття, приєднання, перетворення, поділ) Будинку творчості;

— закріплення нерухомого майна за Будинком творчості на праві оперативного управління, про зміну правового режиму переданого майна, або вилучення такого майна;

— затвердження цільових комплексних програм культурно – освітнього розвитку та проведення культурно — мистецьких заходів в районі.

6.3. До компетенції Органу управління належать повноваження щодо:

— призначення на посаду та звільнення з посади керівника Будинку творчості, накладення на нього дисциплінарних стягнень та заохочень за поданням відділу освіти, молоді, спорту, культури  виконавчого комітету Балаклеївської сільської ради;

—  погодження організаційної структури Будинку творчості;

— здійснення поточного контролю за якістю надання Будинку творчості послуг;

— здійснення поточного контролю за фінансово-господарською діяльністю Будинку творчості;

—  здійснення організаційно-методичного керівництва Будинку творчості;

— затвердження навчальних планів і програм по здійсненню навчально-виховного процесу у  Будинку творчості;

— погодження Статуту Будинку творчості та здійснення контролю за дотриманням його вимог;

— інші повноваження, передбачені чинним законодавством України та рішеннями Засновника.

6.4. Орган управління свої повноваження з управління здійснює через керівника Будинку творчості.

6.5. Керівництво Будинком творчості здійснює директор, яким може бути тільки громадянин України, що має вищу педагогічну освіту.

6.6. Директор Будинку  творчості призначається на посаду та звільняється з посади головою сільської ради.

6.7. Директор Будинку творчості:

— здійснює загальне керівництво роботою Будинку творчості і несе повну персональну відповідальність за стан його діяльності та дотримання вимог, передбачених цим Статутом;

— організовує навчально-виховний процес;

— розпоряджається майном Будинку творчості відповідно до вимог чинного законодавства, вчиняє інші дії пов’язані з фінансово-господарською діяльністю Будинку творчості, які не заборонені законодавством України;

 — в межах граничної чисельності і затвердженого розміру фонду оплати праці визначає структуру центру творчості, складає штатний розпис та кошторис згідно з діючим законодавством і подає їх на затвердження Органу управління;

— визначає повноваження всіх працівників Будинку творчості;

— без довіреності діє від імені Будинку творчості, представляє його інтереси у взаєминах з фізичними та юридичними особами;

— приймає управлінські рішення з основної діяльності та кадрової роботи, які є обов’язковими для виконання працівниками центру творчості, організовує та контролює їх виконання;

— подає на погодження до Органу управління проект змін до Статуту та погоджені зміни на затвердження Засновнику;

— здійснює заходи щодо зміцнення матеріальної бази Будинку творчості та його технічного оснащення, забезпечує ефективне використання та дбайливе збереження майна, закріпленого за центром творчості;

— забезпечує дотримання законодавства про працю, норм та правил охорони праці, техніки безпеки, пожежної та техногенної безпеки, соціального страхування та дотримання трудової дисципліни всіма працівниками центру творчості;

— від імені Будинку творчості готує проекти договорів і подає до Органу управління;

— організує підготовку «Правил внутрішнього трудового розпорядку роботи» для затвердження трудовим колективом;

— відповідає за створення належних умов праці для працівників у відповідності з чинним законодавством;

— виконує інші функції, передбачені чинним законодавством та цим Статутом.

— подає на погодження засновнику річні плани роботи;

— подає на затвердження Органу управління навчальні плани і програми по здійсненню навчально-виховного процесу у  Будинку творчості;

— розробляє робочий навчальний план Будинку творчості на рік;

— забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю знань, умінь та навичок вихованців, учнів та слухачів;

— створює належні умови для здобуття вихованцями, учнями і слухачами Будинку творчості знань, умінь і навичок;

— забезпечує дотримання вимог щодо охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;

— дає дозвіл на участь діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників культурно-освітніх закладів, підприємств, установ та організацій, інших юридичних або фізичних осіб у навчально-виховному процесі;

— забезпечує право вихованців, учнів і слухачів на захист від будь-яких форм фізичної або психічного насильства;

— видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;

— застосовує заходи заохочення та дисциплінарні стягнення до працівників Будинку творчості;

— затверджує посадові обов’язки працівників Будинку творчості.

6.8. Директор Будинку творчості є головою педагогічної ради – постійно діючого колегіального органу управління Будинку творчості.

6.9.Педагогічна рада Будинку творчості:

— розглядає плани, підсумки і актуальні питання навчальної, виховної організаційно-масової та інформаційно-методичної роботи закладу, його структурних  підрозділів, гуртків, груп та інших творчих об’єднань, а також питання дотримання санітарно-гігієнічних вимог, забезпечення техніки безпеки, охорони праці;

— розробляє пропозиції щодо поліпшення діяльності навчального закладу, утворення нових гуртків, груп та інших творчих об’єднань;

— визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, впровадження у навчально-виховний процес науки і передового педагогічного досвіду;

— створює у разі потреби експертні та консультаційні комісії за напрямками роботи;

— порушує клопотання про заохочення педагогічних працівників тощо.

6.10. Робота педагогічної ради проводиться відповідно до потреб Будинку творчості. Кількість засідань педагогічної ради визначається доцільністю, але вони не можуть відбуватися рідше ніж двічі на рік.

6.11. У період між загальними зборами діє рада Будинку творчості.

6.12. У Будинку творчості створюються структурні підрозділи, що здійснюють:

— освітньо-виховний  процес;

— діяльність із організації дозвілля;

— методичну діяльність;

6.13. Функціональні зв’язки між структурними підрозділами формуються із пріоритету освітньо-виховних завдань.

6.14. У  Будинку творчості за рішенням загальних зборів можуть створюватися ради, учнівський та батьківський комітети, а також комісії, асоціації тощо.

 

7. ФІНАНСОВО – ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА МАТЕРІАЛЬНО – ТЕХНІЧНА БАЗА БУДИНКУ  ТВОРЧОСТІ

 

7.1. Фінансово – господарська діяльність Будинку творчості проводиться відповідно до законодавства та Статуту Будинку творчості.

7.2. Майно Будинку творчості є об’єктом спільної власності територіальної громади   Балаклеївської сільської ради  і належить йому на праві оперативного управління.

      Відчуження майна, що є об’єктом спільної власності територіальних громад сіл, Балаклеївської сільської ради закріплене за Будинком творчості здійснюється відповідно рішень селищної  ради.       Будинок  творчості має право, відповідно до чинного законодавства, здавати в оренду підприємствам, установам і організаціям, громадянам нерухоме  майно, транспортні засоби та інші основні засоби, які належать йому на праві оперативного управління, а також  списувати їх з балансу відповідно до чинного законодавства.

7.3. Контроль за ефективністю використання та збереження закріпленого за Будинком творчості майна здійснює Балаклеївська сільська рада.

7.4. Будинок творчості володіє, користується землею і іншими природними ресурсами відповідно до мети своєї діяльності та вимог чинного законодавства.

7.5. Будинок творчості є бюджетною установою, яка фінансується з місцевого бюджету, головним розпорядником коштів є Балаклеївська сільська рада.

7.6. Фінансово-господарська діяльність Будинку творчості здійснюється за рахунок бюджетних асигнувань та залучених коштів.

7.7. Додатковими джерелами формування коштів Будинку творчості є:

— кошти гуманітарної допомоги;

— добровільні грошові внески, матеріальні цінності підприємств, установ, організацій та окремих громадян;

— інші надходження.

7.8. Кошти, отримані Будинком творчості з додаткових джерел фінансування використовуються для проведення діяльності , передбаченої Статутом.

7.9. Будинок  творчості у процесі проведення фінансово-господарської діяльності має право:

— самостійно розпоряджатися коштами господарської діяльності відповідно до його Статуту;

7.10. Матеріально-технічна база Будинку творчості включає приміщення, споруди, обладнання, засоби зв’язку.

7.11. Для проведення навчально-виховної та спортивної роботи, Будинку творчості можуть надаватись в користування спортивні об’єкти, культурні, оздоровчі та інші заклади без коштовно або на пільгових умовах.

7.12. Будинок творчості при здійсненні фінансово-господарської діяльності має право на здачу в оренду приміщень та надання платних послуг.

7.13. Відповідно до законодавства Будинок творчості має право реалізовувати видавничу продукцію власного виробництва та продукцію, виготовлену гуртківцями під час занять.

7.14. Відповідно до законодавства Будинок творчості має право заохочувати кращих вихованців за рахунок коштів, отриманих від господарської діяльності.

7.15. Будинок творчості має право замовляти та купувати у державних, кооперативних та громадських підприємств, організацій, установ, а також у приватних осіб продукцію та послуги, необхідні для виконання планових завдань і розвитку Будинку  творчості.

7.16. Будинок творчості приймає внески батьків, порядок отримання та використання їх здійснюється відповідно до чинного законодавства.

 

 

8. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

 

8.1. Будинок творчості має право:

— укладати угоди про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, організаціями, фондами, товариствами, окремими громадянами зарубіжних країн;

— встановлювати прямі міжнародні зв’язки на основі самостійно украдених угод про обмін творчими учнівськими та педагогічними колективами;

— проводити спільні заходи, що зазначені у Статуті тощо.

8.2. Адміністрація Будинку творчості здійснює підбір і несе відповідальність за підготовку і оформлення працівників та учнів для направлення їх за кордон з метою обміном досвідом, участі у різних заходах, конкурсах, оглядах, змаганнях, фестивалях, олімпіадах та інше.

8.3. Будинок творчості може в установленому порядку здійснювати зовнішньо-економічну діяльність, укладати угоди від імені як в Україні, так і за її межами.

8.4. Навчальне обладнання, прилади, що надходять із-за кордону для Будинку творчості, проходять оформлення відповідно до чинного законодавства.

 

9. ЛІКВІДАЦІЯ ТА РЕОРГАНІЗАЦІЯ БУДИНКУ  ТВОРЧОСТІ

9.1. Припинення діяльності Будинку творчості здійснюється шляхом ліквідації чи реорганізації (приєднання, виділення, поділу, злиття, перетворення) в порядку встановленому чинним законодавством України.

9.2. Ліквідація та реорганізація Будинку творчості здійснюється за рішенням Засновника відповідно до законодавства та за рішенням суду — ліквідаційною комісією, призначеною згідно чинного законодавства.

9.3. У разі реорганізації та ліквідації Будинку творчості працівникам, які звільняються забезпечуються соціально-правові гарантії, передбачені відповідним законодавством України.

9.4. Будинок творчості вважається реорганізованим або ліквідованим з дня внесення відповідного запису до Єдиного Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-суб’єктів підприємницької діяльності.

 

10. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

10.1. Зміни та доповнення до Статуту погоджуються з Органом управління, затверджуються Засновником та реєструються в установленому законодавством порядку.

10.2. Умови, які не передбачені цим Статутом регламентуються чинним законодавством України та рішеннями Засновника.

 

Сільський голова                                                                         Ростислав СИТНІК                                 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора